Våra tjänster

Vad vi gör

alert
Fuktsäkerhet

Som diplomerad fuktsakkunnig erbjuder Byggnadsprovning omfattande fuktsäkerhetstjänster inom ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Arbetet inkluderar bland annat fuktsäkerhetsprogram med fuktkrav och aktiviteter, fuktriskinventering av befintliga byggnader, fuktgranskning av bygghandlingar samt fuktskadeutredning. Vi upprättar också fuktsäkerhetsplaner för byggskedet och genomför fuktmöten vid behov under projektet. Efter färdigställandet utför vi uppföljningsmätningar av inomhusmiljön samt fuktinventering inför garantibesiktning. Detta för att säkerställa en trygg och säker byggnadsmiljö.

meter
Fuktmätning

Vi på Byggnadsprovning erbjuder fuktmätningstjänster för att säkerställa att dina konstruktioner och material inte är drabbade av fuktskador. Våra erfarna medarbetare använder högkvalitativa och kalibrerade instrument för att säkerställa pålitliga resultat. Vi har även ett eget fuktlaboratorium för att kunna utföra kalibrering och kontroll av instrument samt mätning på uttagna prov. Genom att utföra en heltäckande fuktindikering över golvytorna och övriga ytor där fuktskador kan misstänkas, kan vi upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de blir allvarliga och orsakar kostsamma skador.

stay-at-home
Täthetsprovning

En vanlig orsak till fuktskador i byggnader är otätheter som möjliggör för fukt att tränga in. Detta kan både leda till hälsorisker för de som vistas i byggnaden och till stora ekonomiska kostnader för fastighetsägaren. Som experter inom täthetsprovning hjälper vi på Byggnadsprovning till att identifiera och åtgärda dessa otätheter. Med hjälp av avancerad teknik som Blower Door och termografering kan vi upptäcka fuktskador utan att behöva göra några förstörande håltagningar. Vårt erfarna team av fuktsakkunniga kan sedan utarbeta en skadeutredning och en åtgärdsplan som tar hänsyn till både byggnadsfysikaliska och ekonomiska aspekter. Vi utför också kontroll och dokumentation under hela renoveringsprocessen för att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt och att skadorna inte kommer att återkomma.

sound-wave
Ljudmätning

Ljudmätning Byggnadsprovning erbjuder ljudmätningstjänster för bostadsrum och lokaler. Syftet med ljudmätningen är att fastställa om ljudnivåerna i inomhusmiljöer uppfyller gällande riktvärden för buller, och för att minska variationer i ljudnivå. Det kan handla om ljud från hissar, ventilation eller bullrande verksamheter som behöver undersökas. Genom att använda en kombination av översikts- och tekniska metoder kan vi ge våra kunder en tydlig bild av ljudmiljön i deras bostäder och lokaler. - sakkunnig tillgänglighetskonsult ( de återkommer med info) Fuktutredning inomhusmiljö Byggnadsprovning erbjuder fuktskadeutredning för att identifiera problemområden och skapa en bra inomhusmiljö. Vi använder en beprövad modell för att kartlägga symtom som användaren upplever. En noggrann utredning utförs för att identifiera orsakerna till dålig lukt eller fukt, vilket även inkluderar även mögelbesiktning och mögelkontroll för att fastställa graden av mikrobiell påväxt. Genom att utföra en noggrann fuktutredning kan våra erfarna byggexperter fastställa problemområden och ge råd om de mest effektiva och ekonomiska åtgärderna.

list
Tillgänglighet

Byggnadsprovning innehar kompetens i form av certifierad sakkunnig tillgänglighetskonsult. Vi arbetar med alla typer av tillgänglighetsuppdrag från tidigt skede såsom förstudier och inför bygglov, vidare till granskning under projektering, inköpsstöd och platsbesök under produktion, samt besiktning och utlåtande inför slutbesked. Vi gör också utredningar och inventeringar av tillgänglighet i befintliga byggnader, hjälper till med tips och råd vid ombyggnad av kulturhistoriska byggnader där hänsyn till särskilda varsamhetskrav måste tas, samt ger råd inför anpassning av arbetslokaler för personer med funktionsnedsättningar. Byggnadsprovning granskar och utreder tillgänglighet och användbarhet för alla typer av byggnader avsedda för människor att vistas i, såsom bostäder, arbetsplatser, skolor, publika lokaler m.m. Vi erbjuder också granskning och utredning av tillgänglighet och användbarhet på tomter, samt rådgivning för allmänna platser.

architect
Fuktutredning inomhusmiljö

Byggnadsprovning erbjuder fuktskadeutredning för att identifiera problemområden och skapa en bra inomhusmiljö. Vi använder en beprövad modell för att kartlägga symtom som användaren upplever. En noggrann utredning utförs för att identifiera orsakerna till dålig lukt eller fukt, vilket även inkluderar även mögelbesiktning och mögelkontroll för att fastställa graden av mikrobiell påväxt. Genom att utföra en noggrann fuktutredning kan våra erfarna byggexperter fastställa problemområden och ge råd om de mest effektiva och ekonomiska åtgärderna.

Hur går det till

Vi erbjuder specialiserade tjänster inom byggnadsteknik, med fokus på att skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö.

Erfarenhet & Kunskap

Lång erfarenhet & expertis inom olika områden gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Kundfokus

Vi är dedikerade till att upprätthålla hög kundnöjdhet genom att alltid sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar och leverera enligt högsta kvalitetsstandarder.

Professionalism

Kvalitativa och hållbara lösningar. Med rikstäckande närvaro finns vi på plats när du behöver oss som mest!

Byggnadsprovning

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Med rikstäckande närvaro finns vi på plats när du behöver oss som mest!